Ср, 16-06-2021, 00:43
Вітаю Вас Гость
Головна | Реєстрація | Вхід
Хмельницька Крайова Організація ВУЛТ
СТАТУТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА (ХмКО ВУЛТ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Хмельницька Крайова Організація Всеукраїнського Лікарського Товариства (надалі за текстом – ХмКО ВУЛТ) є добровільним, демократичним, незалежним професійним товариством, що діє на засадах самоврядування в межах Хмельницької області і об’єднує лікарів та осіб споріднених професій, що працюють у галузі медицини та галузі охорони здоров’я, незалежно від місця роботи та проживання, національності, громадянства, релігійних переконань та партійної приналежності. ХмКО ВУЛТ, об’єднана з іншими лікарськими товариствами у Всеукраїнське Лікарське Товариство, керується напрямками діяльності ВУЛТ, Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом ВУЛТ та цим Статутом.

1.2. Поточне діловодство та інша документація ХмКО ВУЛТ провадиться українською мовою. Для спілкування з міжнародними партнерами можуть використовуватись також інші мови, прийнятні для сторін.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ХмКО ВУЛТ

2.1. ХмКО ВУЛТ ставить за мету збереження та зміцнення здоров'я українського народу, захист професії лікаря, розвиток національної медицини та співпрацю з державними органами охорони здоров'я, суспільними, церковними організаціями і товариствами для здійснення згаданих завдань.

2.2. Завданнями діяльності ХмКО ВУЛТ є: - сприяння моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства та всього народу України; - піднесення державної та суспільної значимості професії лікаря, сприяння відродженню її авторитету і престижу, сприяння поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення; - досягнення високого морально-етичного рівня лікарів у їх лікувально-профілактичній, науково-навчальній діяльності, громадському і приватному житті та виховання медичної молоді на фахових, патріотичних, етичних традиціях минулих лікарських поколінь; - захист професійних, соціальних прав та інтересів членів товариства у державних та інших органах і установах охорони здоров'я, правоохоронних, податкових органах, прокуратурі.

IIІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ХмКО ВУЛТ

3.1. ХмКО ВУЛТ є неприбутковою громадською організацією.

3.2. ХмКО ВУЛТ має правоздатність та дієздатність юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. ХмКО ВУЛТ може мати самостійний баланс; рахунки в установах банків; бланки, печатку та необхідні штампи зі своїм найменуванням; друкований орган та символіку (логотип) у встановленому законодавством України порядку.

IV. ЧЛЕНСТВО В ХмКО ВУЛТ

4.1. Членство в ХмКО ВУЛТ може бути індивідуальним або колективним.

4.2. Індивідуальні члени поділяються на дійсних, прихильників та почесних.

4.2.1. Дійсними членами ХмКО ВУЛТ можуть бути особи, що мають вищу медичну освіту, які визнають та керуються Статутами ВУЛТ та ХмКО ВУЛТ, сприяють здійсненню цілей та завдань ВУЛТ, регулярно сплачують членські внески, фахова діяльність яких безпосередньо пов'язана з охороною здоров'я.

4.2.2. Членами-прихильниками ХмКО ВУЛТ можуть бути студенти старших курсів вищих навчальних медичних закладів, які визнають та керуються Статутами ВУЛТ та ХмКО ВУЛТ, сприяють здійсненню цілей та завдань ВУЛТ.

4.2.3. Почесними членами ХмКО ВУЛТ обираються особи, що мають особливі заслуги у розвитку медицини або діяльності ВУЛТ.

4.3. Колективними членами ХмКО ВУЛТ можуть бути наукові, творчі, професійні та інші організації лікарів, які сприяють реалізації ідей та завдань ВУЛТ та ХмКО ВУЛТ і підтримують їх матеріально.

4.4. Вступ до ХмКО ВУЛТ дійсних членів та членів-прихильників здійснюється за письмовою заявою кандидата, його анкетою, автобіографією, рекомедацією двох дійсних членів ВУЛТ з подальшим рішенням конференції та затвердженням керівними органами ХмКО ВУЛТ.

4.5. Почесні члени обираються на конференції ХмКО ВУЛТ на пропозицію Ради ХмКО ВУЛТ звичайною більшістю голосів.

4.6. Вихід з ХмКО ВУЛТ індивідуальних та колективних членів можливий за їх ініціативи, на підставі їх письмової заяви, якщо вони розрахувалися з усіма матеріальними зобов’язаннями перед ХмКО ВУЛТ.

4.7. Виключення з ХмКО ВУЛТ індивідуальних членів можливе за рішенням загальної конференції ХмКО ВУЛТ за порушення вимог Статуту ВУЛТ та ХмКО ВУЛТ, чи за вчинки, несумісні з моральними засадами.

4.8. Для членів ХмКО ВУЛТ є обов'язкове вільне володіння українською мовою та повсякденне її використання у професійній діяльності.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ХмКО ВУЛТ

5.1. Члени ХмКО ВУЛТ мають право:

- брати участь у конференціях ХмКО ВУЛТ та з’їзді ВУЛТ, вносити і обговорювати будь-які питання, що стосуються діяльності ВУЛТ всіх рівнів та вимагати відповіді на них протягом одного місяця;

- обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів ВУЛТ будь-якого рівня;

- брати участь у всіх заходах ВУЛТ та ХмКО ВУЛТ;

- отримувати освітню, моральну, юридичну, матеріальну, інформаційну та інші види допомоги у відповідності до Статутів ВУЛТ та ХмКО ВУЛТ.

5.2. Обов'язки дійсних членів ХмКО ВУЛТ:

5.2.1. Дотримуватись вимог Статутів ВУЛТ і ХмКО ВУЛТ та рішень їх керівних органів.

5.2.2. Постійно вдосконалювати свій професійний рівень, бути активним учасником національного відродження, дотримуватись принципів моралі і етики в приватному, громадському житті та професійній діяльності.

5.2.3. Регулярно сплачувати членські внески.

5.2.4. Дотримуватись норм Етичного кодексу лікаря України.

5.3. За активну участь у діяльності ВУЛТ його члени можуть бути відзначені рішенням Ради ХмКО ВУЛТ або керівних органів ВУЛТ.

VІ. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ХмКО ВУЛТ

6.1. Структуру ХмКО ВУЛТ складають осередки, виконавчі та контрольні органи ХмКО ВУЛТ.

6.2. Первинною ланкою ХмКО ВУЛТ є осередок, що утворюється на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання дійсних членів, з ініціативи не менш, як трьох осіб, котрі відповідають вимогам статті 4.2 цього Статуту з наступним взяттям на облік. Вищим керівним органом осередку ХмКО ВУЛТ є загальні збори, які провадяться в разі потреби. Збори осередку обирають виконавчі органи, які керують поточною діяльністю осередку в період між зборами і є підзвітними їм та Раді ХмКО ВУЛТ.

6.3. Найвищим керівним органом ХмКО ВУЛТ є конференція членів, делегати якої обираються на зборах осередків. Конференція членів скликається Радою ХмКО ВУЛТ за потребою, але не рідше, ніж один раз на один рік і одинадцять місяців. Право позачергового скликання конференції має Рада ХмКО ВУЛТ або не менш як одна третина дійсних членів ХмКО ВУЛТ. Норми представництва, час, місце скликання та порядок денний конференції оголошуються Радою ХмКО ВУЛТ не менш як за місяць до початку її роботи. Конференція є правочинною, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегованих на неї членів ХмКО ВУЛТ.

6.4. Конференція ХмКО ВУЛТ:

- приймає Статут ХмКО ВУЛТ, вносить до нього зміни та доповнення;

- затверджує порядок денний та регламент роботи конференції;

- заслуховує та затверджує звіти Ради ХмКО ВУЛТ та ревізійної комісії ХмКО ВУЛТ;

- затверджує бюджет ХмКО ВУЛТ;

- обирає Голову ХмКО ВУЛТ, його заступників та інші статутні керівні особи, Раду ХмКО ВУЛТ та ревізійну комісію ХмКО ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів;

- визначає чергові завдання ХмКО ВУЛТ;

- створює постійні комісії та при необхідності інші постійні робочі органи ХмКО ВУЛТ;

- визначає принципи делегування на наступну конференцію ХмКО ВУЛТ;

- розглядає питання, внесені Радою ХмКО ВУЛТ та інші питання, що стосуються діяльності ХмКО ВУЛТ.

6.5. У період між конференціями діяльністю ХмКО ВУЛТ керує Рада ХмКО ВУЛТ під проводом Голови, яка підзвітна конференції. Рада ХмКО ВУЛТ складається з: Голови, його заступників та інших статутних керівних осіб.

6.6. Голова ХмКО ВУЛТ:

- очолює ХмКО ВУЛТ, головує на конференціях та засіданнях Ради ХмКО ВУЛТ;

- репрезентує ХмКО ВУЛТ у державних установах і громадських організаціях України та за її межами;

- має право першого підпису на банківських та інших службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством України і Статутом ХмКО ВУЛТ;

- видає зобов’язання та довіреності, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах;

- від імені Ради ХмКО ВУЛТ та за її ухвалою укладає угоди з державними, громадськими та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами;

- згідно з затвердженим Радою ХмКО ВУЛТ кошторисом купує необхідне майно та інвентар;

- може створювати експертну комісію для вирішення нагальних питань.

6.7. Рада ХмКО ВУЛТ:

- здійснює загальне керівництво ХмКО ВУЛТ в період між конференціями;

- скликає чергові та позачергові конференції ХмКО ВУЛТ;

- здійснює контроль за статутною діяльністю ХмКО ВУЛТ;

- вирішує чергові та поточні питання діяльності ХмКО ВУЛТ;

- затверджує персональний склад делегатів на з’їзд ВУЛТ;

- провадить підготовку до конференцій та інших заходів ХмКО ВУЛТ;

- може створювати тимчасові комісії та при необхідності інші тимчасові робочі органи ХмКО ВУЛТ;

- здійснює облік членів, осередків, веде облік членських внесків та інших надходжень, а також видатків ХмКО ВУЛТ;

- готує пропозиції до бюджету ХмКО ВУЛТ та здійснює керівництво іншою поточною діяльністю ХмКО ВУЛТ.

6.8. Структура та діяльність функціональних підрозділів Ради ХмКО ВУЛТ регламентуються Положеннями про них, які затверджуються Радою ХмКО ВУЛТ.

6.9. Голова ХмКО ВУЛТ, його заступники, Рада ХмКО ВУЛТ та ревізійна комісія ХмКО ВУЛТ обираються одночасно на коференції ХмКО ВУЛТ на термін не більше як на два роки і одинадцять місяців.

6.10. Головою ХмКО ВУЛТ та до складу ревізійної комісії ХмКО ВУЛТ не можуть бути обраними особи, які на момент обрання займають найвищі керівні посади (голови, начальники та їх заступники) державних адміністративних органів управління охороною здоров’я усіх рівнів.

6.11. Контрольним органом ХмКО ВУЛТ є Ревізійна комісія ХмКО ВУЛТ, котра обирається конференцією ХмКО ВУЛТ і є підзвітною виключно їй. Ревізійна комісія ХмКО ВУЛТ контролює фінансову діяльність ХмКО ВУЛТ, додержання штатної та кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності, виносить на обговорення відповідних органів наслідки ревізій та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Члени Ревізійної комісії ХмКО ВУЛТ не можуть бути членами керівних органів ХмКО ВУЛТ, ВУЛТ або їх штатними працівниками.

VII. КОШТИ, МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ХмКО ВУЛТ

7.1. Кошти ХмКО ВУЛТ складаються з:

- вступних та щорічних членських внесків, зокрема сплат колективних членів згідно з умовами їх вступу;

- добровільних пожертвувань та благодійних внесків осіб, установ, організацій, об’єднань та інших не заборонених законом надходжень;

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

- пасивних доходів.

7.2. Розмір індивідуальних членських внесків визначається конференцією ХмКО ВУЛТ. В разі потреби Рада ХмКО ВУЛТ може закликати до сплати надзвичайних внесків. ХмКО ВУЛТ перераховує на рахунок ВУЛТ 10% надходжень, а також, за потребою, додаткові кошти на цільові програми.

7.3. Почесні члени, члени-прихильники, пенсіонери та безробітні дійсні члени ХмКО ВУЛТ звільняються від обов’язку сплати членських внесків.

7.4. Кошти ХмКО ВУЛТ використовуються у відповідності до чинного законодавства України на проведення заходів, передбачених Статутом ХмКО ВУЛТ та організаційні потреби.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ХмКО ВУЛТ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту ХмКО ВУЛТ приймаються кваліфікованою більшістю у дві третини голосів делегатів, обраних на конференцію ХмКО ВУЛТ.

8.2. Проект змін та доповнень до Статуту ХмКО ВУЛТ готується Радою ХмКО ВУЛТ.

8.3. Зміни та доповнення до Статуту ХмКО ВУЛТ підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХмКО ВУЛТ

9.1. Діяльність ХмКО ВУЛТ може бути припинена в разі самоліквідації чи реорганізації за ухвалою конференції ХмКО ВУЛТ, якщо за це рішення проголосувало не менш двох третин обраних делегатів, та за інших, передбачених чинним законодавством України, підстав.

9.2. Ліквідація ХмКО ВУЛТ виконується у встановленому порядку ліквідаційною комісією, призначеною конференцією ХмКО ВУЛТ, а в разі ліквідації за рішенням судових органів, ліквідаційна комісія призначається цими органами. Ліквідаційна комісія несе повну майнову відповідальність за збитки, що можуть бути причинені нею ХмКО ВУЛТ або третім особам.

9.3. У разі ліквідації ХмКО ВУЛТ її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду за вирішенням конференції ХмКО ВУЛТ або зараховуються у дохід бюджету.

Copyright FireTur © 2021